Thành lập Ban tổ chức cuộc thi viết Đạo Phật trong trái tim tôi

 Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phương hướng hoạt động của Ban Thông tin Truyền thông T.Ư - Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

- Căn cứ đề xuất của Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam (Phatgiao.org.vn), Ban Thông tin Truyền thông T.Ư - GHPGVN thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi viết "Đạo Phật trong trái tim tôi";

- Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ban Thông tin Truyền thông T.Ư - Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi viết "Đạo Phật trong trái tim tôi"

Điều 1: Thành lập Ban Tổ chức (viết tắt: "BTC") Cuộc thi viết "Đạo Phật trong trái tim tôi", gồm có các thành viên:

1. Trưởng ban Tổ chức: Hòa thượng Ts Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban TTTT T.Ư GHPGVN;

2. Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức: Thượng tọa Thích Đạo Phước, Phó Trưởng ban TTTT T.Ư GHPGVN;

3. Phó Trưởng Ban Tổ chức: Hòa thượng Thích Minh Thiện, Phó Trưởng ban TTTT T.Ư GHPGVN;

4. Ủy viên Ban tổ chức: Cư sĩ Thiện Đức, Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam;

5. Ủy viên Ban tổ chức: Cư sĩ Anh Minh, Ùy viên Ban TTTT T.Ư GHPGVN;

Điều 2: Ban Tổ chức cuộc thi có trách nhiệm xây dựng Thể lệ, Quy chế chấm điểm và xét giải; đề xuất thành lập tổ Thư ký, các tổ giúp việc, tổ chức thực hiện các nội dung công việc theo Kế hoạch đảm bảo cuộc thi thành công. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Tổ chức do Trưởng ban phân công.

Điều 3: Chánh Văn phòng, quý vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi Ban Tổ chức Cuộc thi viết "Đạo Phật trong trái tim tôi" hoàn thành nhiệm vụ.

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

TRƯỞNG BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG T.Ư

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Đã ký và đóng dấu

Hòa thượng Ts THÍCH GIA QUANG