Thành lập Ban giám khảo cuộc thi Đạo Phật trong trái tim tôi

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phương hướng hoạt động của Ban Thông tin Truyền thông Trung Ương - Giáo hội Phật giáo Việt Nam

- Căn cứ đề xuất của Ban Tổ chức Chương trình Cuộc thi viết "Đạo Phật trong trái tim tôi",

- Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ban Thông tin Truyền thông T.Ư - Giáo hội Phật giáo Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ban giám khảo chấm giải Cuộc thi viết "Đạo Phật trong trái tim tôi"

Điều 1: Thành lập Ban Giám khảo Cuộc thi viết "Đạo Phật trong trái tim tôi" (sau đây gọi tắt là "BGK"), gồm các quý vị có tên sau (xếp theo thứ tự A,B,C...):

1. Thư ký BGK, Nhà văn Nguyễn Diệu Linh;

2. Thành viên BGK, Nhà báo Phan Đăng;

3. Thành viên BGK, Thượng tọa Thích Thanh Huân, Phó Chánh Văn phòng T.Ư - GHPGVN;

4. Thành viên BGK, Ông Lê Minh Khánh, Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ;

5. Thành viên BGK, Nhà Sử học Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam;

Điều 2: Ban Giám khảo có nhiệm vụ tổ chức chấm các bài dự thi do các tổ chức, cá nhân gửi về Ban Tổ chức, để đảm bảo khách quan, công bằng và theo đúng Quy chế, Quy định của Cuộc thi.

Điều 3: Chánh Văn phòng Ban Thông tin Truyền thông T.Ư - Giáo hội Phật giáo Việt Nam và quý vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi Ban Giám khảo cuộc thi viết "Đạo Phật trong trái tim tôi" hoàn thành nhiệm vụ.

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ,

TRƯỞNG BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG T.Ư

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH

Đã ký và đóng dấu

Hòa thượng Ts. THÍCH GIA QUANG